Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
I linje med EU’s uppdaterade dataskyddsförordning, GDPR, har vi en kontaktpunkt dit personer kan vända sig om de identifierar sig och vill få bilder med sig själva på borttagna från vår hemsida eller sociala mediakanaler. För frågor om det vänligen maila oss på info@vallingbycentrum.se.

Integritetspolicy för kameraövervakning  

  1. Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.
  2. Information om ändamålet med kamerabevakningen.
  3. Information om lagringstiden.
  4. Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  5. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
  6. Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig vid Vällingby Centrum kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.

Om det, för att kunna fastslå om en enskild person finns inspelad eller för att en enskild ska få ta del av inspelat material av sig själv, krävs hantering av inspelat material som bedöms utgöra en onödig integritetskränkning av tredje person kommer en sådan begäran inte att beviljas.

Övrigt: För eventuell insamling av material från sådan kameraövervakning som hyresgäster i Vällingby Centrum ordnar inom ytor de hyr ansvarar inte Vällingby Centrum utan respektive hyresgäst.